اخبار ورزشی » بیل و بنزما، بیش از 350 دقیقه بدون گل